Ubuntu Üzerine Seedbox Kurulumu (Deluge)

SeLoRe VPS Yorum Yaz

Başlamadan önce tabii ki bir adet VPS'ye ihtiyazımız var. Bunun için size tavsiyem vultr'den almanız. Seedbox için ssd diske gerek yok diye düşünüyorum, sata diskli bir VPS paketi oluşturmanız halinde $5'a 125 gb kapasiteli bir seedbox'a sahip olursunuz. Üye olmak için; VULTR

Kuruluma başlamadan önce tavsiyem bu videoyu izleyin daha sonra kuruluma başlayın. Videoda ki kodlar aşağıda verilmiştir.

Aşağıdaki komutları sırayla uygulayın.

sudo apt-get update
-----------------------------------------------------------------------
sudo apt-get install apache2
-----------------------------------------------------------------------
sudo adduser --disabled-password --system --home /var/lib/deluge --gecos "SamRo Deluge server" --group deluge
-----------------------------------------------------------------------
sudo touch /var/log/deluged.log
-----------------------------------------------------------------------
sudo touch /var/log/deluge-web.log
-----------------------------------------------------------------------
sudo chown deluge:deluge /var/log/deluge*
-----------------------------------------------------------------------
sudo apt-get update
-----------------------------------------------------------------------
sudo apt-get install deluged
-----------------------------------------------------------------------
sudo apt-get install deluge-webui
-----------------------------------------------------------------------
sudo nano /etc/default/deluge-daemon
-----------------------------------------------------------------------

# Configuration for /etc/init.d/deluge-daemon
# The init.d script will only run if this variable non-empty.
DELUGED_USER="deluge"
# Should we run at startup?
RUN_AT_STARTUP="YES"

-----------------------------------------------------------------------
sudo nano /etc/init.d/deluge-daemon
-----------------------------------------------------------------------
#!/bin/sh
### BEGIN INIT INFO
# Provides:     deluge-daemon
# Required-Start:  $local_fs $remote_fs
# Required-Stop:   $local_fs $remote_fs
# Should-Start:   $network
# Should-Stop:    $network
# Default-Start:   2 3 4 5
# Default-Stop:   0 1 6
# Short-Description: Daemonized version of deluge and webui.
# Description:    Starts the deluge daemon with the user specified in
#          /etc/default/deluge-daemon.
### END INIT INFO
# Author: Adolfo R. Brandes
# Updated by: Jean-Philippe "Orax" Roemer
PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin
DESC="Deluge Daemon"
NAME1="deluged"
NAME2="deluge"
DAEMON1=/usr/bin/deluged
DAEMON1_ARGS="-d"       # Consult `man deluged` for more options
DAEMON2=/usr/bin/deluge-web
DAEMON2_ARGS=""        # Consult `man deluge-web` for more options
PIDFILE1=/var/run/$NAME1.pid
PIDFILE2=/var/run/$NAME2.pid
UMASK=022           # Change this to 0 if running deluged as its own user
PKGNAME=deluge-daemon
SCRIPTNAME=/etc/init.d/$PKGNAME
# Exit if the package is not installed
[ -x "$DAEMON1" -a -x "$DAEMON2" ] || exit 0
# Read configuration variable file if it is present
[ -r /etc/default/$PKGNAME ] && . /etc/default/$PKGNAME
# Load the VERBOSE setting and other rcS variables
[ -f /etc/default/rcS ] && . /etc/default/rcS
# Define LSB log_* functions.
# Depend on lsb-base (>= 3.0-6) to ensure that this file is present.
. /lib/lsb/init-functions
if [ -z "$RUN_AT_STARTUP" -o "$RUN_AT_STARTUP" != "YES" ]
then
log_warning_msg "Not starting $PKGNAME, edit /etc/default/$PKGNAME to start it."
exit 0
fi
if [ -z "$DELUGED_USER" ]
then
log_warning_msg "Not starting $PKGNAME, DELUGED_USER not set in /etc/default/$PKGNAME."
exit 0
fi
#
# Function to verify if a pid is alive
#
is_alive()
{
pid=`cat $1` > /dev/null 2>&1
kill -0 $pid > /dev/null 2>&1
return $?
}
#
# Function that starts the daemon/service
#
do_start()
{
# Return
#  0 if daemon has been started
#  1 if daemon was already running
#  2 if daemon could not be started
is_alive $PIDFILE1
RETVAL1="$?"
if [ $RETVAL1 != 0 ]; then
rm -f $PIDFILE1
start-stop-daemon --start --background --quiet --pidfile $PIDFILE1 --make-pidfile \
--exec $DAEMON1 --chuid $DELUGED_USER --user $DELUGED_USER --umask $UMASK -- $DAEMON1_ARGS
RETVAL1="$?"
else
is_alive $PIDFILE2
RETVAL2="$?"
[ "$RETVAL2" = "0" -a "$RETVAL1" = "0" ] && return 1
fi
is_alive $PIDFILE2
RETVAL2="$?"
if [ $RETVAL2 != 0 ]; then
sleep 2
rm -f $PIDFILE2
start-stop-daemon --start --background --quiet --pidfile $PIDFILE2 --make-pidfile \
--exec $DAEMON2 --chuid $DELUGED_USER --user $DELUGED_USER --umask $UMASK -- $DAEMON2_ARGS
RETVAL2="$?"
fi
[ "$RETVAL1" = "0" -a "$RETVAL2" = "0" ] || return 2
}
#
# Function that stops the daemon/service
#
do_stop()
{
# Return
#  0 if daemon has been stopped
#  1 if daemon was already stopped
#  2 if daemon could not be stopped
#  other if a failure occurred
start-stop-daemon --stop --quiet --retry=TERM/30/KILL/5 --user $DELUGED_USER --pidfile $PIDFILE2
RETVAL2="$?"
start-stop-daemon --stop --quiet --retry=TERM/30/KILL/5 --user $DELUGED_USER --pidfile $PIDFILE1
RETVAL1="$?"
[ "$RETVAL1" = "2" -o "$RETVAL2" = "2" ] && return 2
rm -f $PIDFILE1 $PIDFILE2
[ "$RETVAL1" = "0" -a "$RETVAL2" = "0" ] && return 0 || return 1
}
case "$1" in
start)
[ "$VERBOSE" != no ] && log_daemon_msg "Starting $DESC" "$NAME1"
do_start
case "$?" in
0|1) [ "$VERBOSE" != no ] && log_end_msg 0 ;;
2) [ "$VERBOSE" != no ] && log_end_msg 1 ;;
esac
;;
stop)
[ "$VERBOSE" != no ] && log_daemon_msg "Stopping $DESC" "$NAME1"
do_stop
case "$?" in
0|1) [ "$VERBOSE" != no ] && log_end_msg 0 ;;
2) [ "$VERBOSE" != no ] && log_end_msg 1 ;;
esac
;;
restart|force-reload)
log_daemon_msg "Restarting $DESC" "$NAME1"
do_stop
case "$?" in
0|1)
do_start
case "$?" in
0) log_end_msg 0 ;;
1) log_end_msg 1 ;; # Old process is still running
*) log_end_msg 1 ;; # Failed to start
esac
;;
*)
# Failed to stop
log_end_msg 1
;;
esac
;;
*)
echo "Usage: $SCRIPTNAME {start|stop|restart|force-reload}" >&2
exit 3
;;
esac
:

-----------------------------------------------------------------------
sudo chmod a+x /etc/init.d/deluge-daemon
-----------------------------------------------------------------------
sudo update-rc.d deluge-daemon defaults
-----------------------------------------------------------------------
sudo reboot -h now
-----------------------------------------------------------------------

Paylaş

Yazar Hakkında

SeLoRe

Facebook Twitter Google+

Herhangi bir konuda sorunuz varsa soru-cevap bölümünden sorabilirsiniz. İstek, şikayet ve önerilerinizi iletişim bölümünden yazabilirsiniz.